Schuldhulpverlening voor studenten

Indien je als student problematische schulden hebt, kun je je melden bij de gemeente. Deze kan je vervolgens doorsturen naar een organisatie die schuldhulpverlening biedt. Deze is in dienst van de gemeente, of wordt door hen ingehuurd, zoals de gemeentelijke kredietbank, een Project Schuldhulpverlening of de eigen afdeling Sociale Zaken. In het geval van andere problemen volgt soms ook een verwijzing naar de juiste instantie om hiermee om te leren gaan, zoals bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk. Als een schuldhulpverlener besloten heeft dat je geholpen kunt worden en je aan de voorwaarden voldoet, wordt er een voorstel gemaakt voor het oplossen van je schulden. In eerste instantie zal hij proberen een minnelijk akkoord te bereiken met je schuldeisers. Dit betekent dat de schuldhulpverlener op basis van bepaalde afspraken gaat onderhandelen met de schuldeisers en probeert voor alle schulden een regeling te treffen. In principe kan dit op twee manieren gebeuren: via een schuldbemiddeling of via schuldsanering.
Schuldbemiddeling
De schuldhulpverlener bepaalt, in overleg met de schuldeisers, hoeveel je per maand kunt aflossen en probeert op basis van dit maandelijkse bedrag met elke schuldeiser een regeling te treffen.

Schuldsanering
Hier leen je in één keer een groot bedrag van de kredietbank waarmee je al je schulden aflost. Je kunt vanaf dat moment gaan beginnen met aflossen bij de kredietbank.

De belangrijkste voorwaarden voor zo’n minnelijke regeling zijn:

 • Je moet gedurende drie jaar je maandelijkse aflosbedrag inzetten om je schuldeisers af te betalen.
 • Je moet volledig open zijn over je gehele financiële situatie.
 • Het maandelijkse aflosbedrag wordt vastgesteld via een bepaalde berekening. Het komt er op neer dat je drie jaar lang heel zuinig moet leven, want je mag een bepaald bedrag houden om van te leven en de rest van je geld gaat naar de schuldeisers.
 • Voor alle schulden die je hebt, moet een oplossing komen. Dus als een of meerdere schuldeisers niet mee willen werken, dan is een minnelijke regeling niet mogelijk.
 • Als het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te komen is er de mogelijkheid voor de schuldenaar om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Soms lukt het niet om tot een minnelijke regeling te komen met je schuldeisers. In dat geval kun je naar de rechter stappen en vragen om een wettelijke schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een belangrijk verschil met het minnelijk traject is dat schuldeisers verplicht zijn om mee te werken aan het wettelijk traject. Bij een minnelijk akkoord werken de schuldeisers vrijwillig mee.
Voor een WSNP aanvraag is het noodzakelijk dat je een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Hierbij kan de schuldhulpverlener je helpen. Ook is het noodzakelijk dat de schuldhulpverlener een “Verklaring artikel 285 Faillissementswet” opstelt voor de rechtbank. In deze verklaring wordt verklaard dat en waarom er geen minnelijke regeling mogelijk is. Om in aanmerking te komen voor de WSNP moet er namelijk in principe altijd een poging zijn gedaan om tot een minnelijk akkoord te komen. De rechtbank bepaalt of je in aanmerking komt voor de WSNP, waarbij zij de vrijheid heeft om alle feiten en omstandigheden die van belang zijn mee te wegen. Geen enkele schuldhulpverlener kan dus van tevoren met zekerheid zeggen of iemand zal worden toegelaten of niet, hij kan slechts de kansen aangeven.

De belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden tot de WSNP zijn:

 • er is geen minnelijke regeling bereikt.
 • je bent te goeder trouw geweest bij het ontstaan van de schulden. Te goeder trouw is een ingewikkeld juridisch begrip maar wil kortweg zeggen dat je zuiver en eerlijk gehandeld hebt bij het aangaan van de schuld. Stel je hebt een lening afgesloten en je hebt daarbij de inkomstengegevens van iemand anders gebruikt.
 • Je bent dan niet te goeder trouw geweest bij het aangaan van de lening. Ook een boete kan een probleem zijn.
 • je hebt de afgelopen vijf jaar geen fraude gepleegd.
 • je kunt niet meer aflossen op je schulden.
  de verwachting is dat je je schuldeisers niet zal benadelen.
  je hebt de afgelopen tien jaar geen wettelijke schuldsaneringen of faillissementen doorlopen. Wanneer de rechter bepaalt dat je in aanmerking komt voor de WSNP, dan ben je niet in één keer van je schulden af.
 • Een wettelijke schuldsanering is een moeilijke weg. Je krijgt een bewindvoerder toegewezen die je post openmaakt en eventueel waardevolle spullen verkoopt. De bewindvoerder let er ook goed op dat je je aan de regels van de WSNP houdt. Een rechter-commissaris zal toezicht houden zowel op jou, als op de bewindvoerder.

De WSNP duurt onder normale omstandigheden drie jaar. Drie jaar lang moet je rondkomen van een zeer laag inkomen, namelijk een bedrag van rond het sociaal minimum, het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dit kan zelfs iets minder zijn wanneer je alleen een uitkering hebt en niet werkt voor je inkomen. De inkomsten die dan overblijven zullen drie jaar lang worden gespaard op een boedelrekening. Na drie jaar worden van het gespaarde geld de schuldeisers betaald. Indien je je gedurende de gehele looptijd van de WSNP aan alle regels hebt gehouden, ben je na drie jaar van al je schulden af, ongeacht hoeveel je daadwerkelijk hebt afbetaald.

Als je je tijdens de WSNP niet aan de regels houdt, zal de WSNP eerder worden beëindigd. Je zult nog tot maximaal twintig jaar verantwoordelijk blijven voor je schulden zonder dat deze dus zullen worden kwijtgescholden. Je zal dan failliet worden verklaard en komt gedurende tien jaar niet meer in aanmerking voor de WSNP.

BKR Registratie

Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert aangesloten organisaties (deelnemers zoals banken en andere financieringsinstellingen) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt de deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een nieuw krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Alle kredieten en gsm-abonnementen die afgesloten worden bij de aangesloten organisaties worden bij het BKR geregistreerd.

Als algemene regel geldt dat jouw overeenkomst bij BKR bekend is als:

 • je hier tenminste drie maanden over kan beschikken;

het geleende bedrag minimaal € 500,- en maximaal € 125.000,- is.
De kans is groot dat je in het bestand van het BKR, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) voorkomt. Hierin zijn namelijk de gegevens van 10,5 miljoen consumenten verwerkt. Deze consumenten hebben allemaal een overeenkomst op hun naam staan. Het gaat hierbij om alle overeenkomsten en niet alleen om die waarbij een betalingsprobleem is ontstaan. Zo is het bij het BKR bekend als je een kredietlimiet op je betaalrekening of een creditcard hebt, of dat je gebruik maakt van een uitgestelde betaling (‘Koop nu, betaal later’). Het gsm-abonnement kent het BKR alleen als deze is afgesloten bij een aangesloten partijen van het BKR (zie website van het BKR, www.bkr.nl). Een hypotheek is in principe niet bekend bij het BKR. Deze wordt pas gemeld als je langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet hebt betaald. Als je wilt weten wat er op jouw naam bij het BKR wordt geregistreerd kun je dit via je eigen bank aanvragen.

Wat is een deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder heeft in tegenstelling tot een incassobureau en een schuldeiser wel speciale bevoegdheden. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zogenaamde executoriale titels.

Een gerechtelijk proces start, in de regel, niet eerder dan nadat een dagvaarding is uitgebracht. Het dagvaarden van een gedaagde (schuldenaar) wordt door een gerechtsdeurwaarder gedaan. De deurwaarder zal de dagvaarding uitbrengen middels een exploot. Hiermee wordt de gedaagde geacht kennis te hebben genomen van de procedure die tegen hem gestart is.
Tijdens een zitting zal een rechter een uitspraak doen over een openstaande vordering. Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen. Dat wil zeggen dat de deurwaarder het vonnis aan de schuldenaar gaat overhandigen op zijn woonadres. Door de betekening wordt de schuldenaar geacht bekend te zijn met de inhoud van het vonnis.

Wanneer iemand tegen wie een vonnis gericht is niet voldoet aan het bevel van de deurwaarder om tot betaling van de openstaande vordering over te gaan, kan de deurwaarder een aantal maatregelen nemen. Bij een veroordeling tot betaling kan een deurwaarder dit doen door beslag. Een deurwaarder kan beslag leggen op salaris, op een bankrekening of op een boedel (de spullen in je huis). Wanneer een huurovereenkomst is ontbonden kan dit een ontruiming van de woning tot gevolg hebben.

Ook hier geldt dat als je het niet eens bent met het bedrag of de hoogte van het bedrag, je het beste een aangetekende brief kunt sturen naar de deurwaarder en een kopie van deze brief aan de leverancier kunt verstrekken. Leg in deze brief duidelijk uit wat er volgens jou aan de hand is. Bewaar kopieën van deze brieven samen met de verzendbewijzen. Je kan ook voor advies naar het Juridisch Loket gaan. Zie hiervoor ook de website van het Juridisch Loket: www.hetjl.nl.

Hoe werkt een incassoprocedure?

Op het moment dat een schuld niet op het afgesproken tijdstip wordt terugbetaald of de afgesproken vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld (rente) niet op tijd wordt betaald, zal de schuldeiser de schuldenaar (persoon die de schuld heeft) op straffe van maatregelen verzoeken aan zijn verplichtingen te voldoen. Een schuldeiser of zijn incassobureau zal in eerste instantie een aanmaning versturen en het openstaande bedrag opeisbaar stellen. Dit betekent dat het bedrag per ommegaande (meestal binnen 5 werkdagen) betaald moet worden anders zullen er incassomaatregelen volgen. Dit noemen ze een ‘ingebrekestelling’. Zo’n ‘ingebrekestelling’ is niet nodig als je bij de koop akkoord bent gegaan met een betalingstermijn. In dat geval bent je bij te laat betalen automatisch in verzuim en kan het bedrijf vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn wettelijke rente in rekening brengen (zie voor wettelijke rente verderop). De incassomaatregelen zijn vaak in de overeenkomst bij het aangaan van de schuld bekend gemaakt of opgenomen in de verkoop- of leningvoorwaarden.
Ten eerste mag een schuldeiser of zijn incassobureau incassokosten berekenen. In de wet staat niet geschreven hoeveel kosten ze mogen berekenen. Wel moeten incassokosten altijd ‘redelijk’ zijn. Ook mogen er alleen kosten in rekening worden gebracht die écht gemaakt zijn. Bedrijven kunnen een vast bedrag aan incassokosten berekenen, of een percentage van de hoofdsom (dat is het oorspronkelijke aankoopbedrag). Als regel wordt vaak een maximum van 15% van de hoofdsom aangehouden als ‘redelijke’ incassokosten bij vorderingen tot € 5000,-.

Ten tweede mogen de incassokosten vermeerderd worden met de wettelijke rente. Al staat er niets in de wet over de hoogte van incassokosten, er is wel een norm voor. Bij invorderingsprocedures gebruiken kantonrechters een tabel met vaste bedragen om te bepalen hoeveel incassokosten de schuldeiser maximaal mag berekenen. De wettelijke rente is in feite een vergoeding die je betaalt aan het bedrijf omdat je te laat betaalt. Op dit moment is de hoogte van de wettelijke rente 6%. Naarmate je langer verzuimt je betalingsverplichtingen na te komen, worden de incassomaatregelen zwaarder: de schuldeiser kan een incassobureau of deurwaarder inschakelen om de vordering geïnd te krijgen. Ook dat brengt extra kosten met zich mee, die contractueel en wettelijk kunnen worden verhaald op de schuldenaar.

Een incassobureau heeft niet meer bevoegdheden als een schuldeiser. Hij heeft dus niet meer wettelijke mogelijkheden om schuldenaren tot betaling te dwingen dan een schuldeiser. Wel is een incassobureau gespecialiseerd in het incasseren van openstaande rekeningen, vandaar dat een schuldeiser dit vaak overdraagt aan een incassobureau.

Het kan voorkomen dat een bedrijf een incassoprocedure begint, terwijl je nooit iets besteld hebt of je al betaald hebt. Dan kun je het beste een aangetekende brief sturen naar het incassobureau en een kopie van deze brief aan de leverancier verstrekken. Leg in deze brief duidelijk uit wat er volgens jou aan de hand is. Bewaar kopieën van deze brieven samen met de verzendbewijzen. Mocht de zaak toch voorkomen bij een rechter, dan kun je daarmee de rechter proberen te overtuigen van je gelijk. De kans bestaat dan dat de vordering wordt afgewezen.

Wat zijn schulden?

Een schuld is in de economie een openstaand bedrag dat betaald moet worden. Het kan gaan om rekeningen die betaald moeten worden of om maandelijkse termijnen van leningen die openstaan.

Schulden uit leningen zijn geldbedragen die iemand geleend heeft met de afspraak om die op een zeker moment terug te betalen. Bijvoorbeeld: een student heeft van een andere student geld geleend om een broodje te kopen. Zij spraken af het bedrag de volgende dag terug te geven. Meestal hoeft de persoon van wie het geld was geleend, alleen maar dat geld terug, hij verlangt geen rente. Pas als iemand een langere periode geld van iemand leent, wordt vaak een vergoeding verlangd. De vergoeding voor het lenen van geld vergoeding wordt vrijwel altijd in de vorm van rente gevraagd, bijvoorbeeld: 1,5% rente per maand. Leent iemand € 100,- van een ander, dan betaalt hij na een maand € 101,50 terug. Er zijn verschillende soorten schulden:

Leningen. De lening is de bekendste soort schuld, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld.
Vorderingen van derden als gevolg van leveringen van diensten of goederen. Je kan hier denken aan het termijnbedrag van een energiebedrijf, een rekening van een dierenarts of een openstaande rekening van een product dat je bij een postorderbedrijf hebt besteld. Vorderingen als gevolg van veroorzaakte schade aan eigendommen van derden, gokschulden enzovoort. Van problematische schulden is sprake als een iemand structureel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dat geval kan een schuldsanering of schuldbemiddeling worden uitgevoerd door een schuldhulpverlener.

Lenen als student

Menig aankomend student zit met de handen in het haar wanneer wordt vernomen wat de kosten zijn om een studie te volgen. Je hebt geen tijd, energie en zin om een jaar te werken om je studie te betalen en ook je ouders kunnen je helaas niet helpen. Gelukkig zijn er genoeg opties om dit probleem op te lossen en de meest voor de hand liggende is misschien wel het aanvragen van een studentenlening. Er ontstaat vaak enige angst wanneer wordt gesproken van een studentenlening, maar zo gek is het niet. Er zijn tal van afgestudeerden die de studie succesvol hebben afgesloten door daarvoor een lening af te sluiten. Wij raden studenten aan om zich goed in te lezen in studentenleningen zodat er verstandige beslissingen worden genomen. Daarom hebben wij deze website ook gemaakt: om jou objectief te informeren over alles rondom leningen voor studenten. We hopen dat je na het doorlezen van deze site met zekerheid kunt zeggen dat je een besluit hebt genomen waar je de rest van je leven profijt van hebt. Maar eigenlijk zijn we daar al van overtuigd, dat gaat goedkomen.
Verder lezen Lenen als student

ABN AMRO Studentenlening

“Verdorie! De energierekening is alweer niet afgeschreven!” Studente Laura wrijft in haar gezicht, en door haar haren heen. Volgende week wordt pas haar studiefinanciering gestort, terwijl deze week al betalingen voor energie, huur en andere zaken betaald moet worden. Het valt niet mee om de financiën goed te regelen. Zou ze… Laura vraagt zich af of ze een lening moet vragen. Haar ouders waarschuwen haar altijd dat ze geen lening moet nemen. De rente loopt verschrikkelijk snel op en uiteindelijk ben je meer geld kwijt.
Verder lezen ABN AMRO Studentenlening

ING Studentenlening

Verdorie! De maand is nog maar net begonnen en ik zit weer zonder geld. De huur is weer niet afgeschreven! Pas over twee weken worden mijn verdiensten van mijn bijbaan gestort. Klinkt dit je bekend in de oren? Wellicht is een ING studentenlening dan wat voor jou! Je hebt al je vaste lasten onder elkaar gezet, terwijl het totale bedrag aan inkomsten bovenaan staat. Het verschil is nihil, dus je zou net uit moeten komen. Zelfs dat extra biertje van afgelopen weekend mocht. Ontspannen naast je studie moet je zeker blijven doen, gezien je daar weer nieuwe energie van krijgt.

Ineens zie je het! Bepaalde inkomsten worden te laat gestort, waardoor sommige betalingen nog niet gedaan kunnen worden. Wat nou, als we voor die twee weken een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aanvragen? Zodat betalingen wel op tijd afgeschreven kunnen worden? En wanneer mijn bijbaan loon gestort is dan wordt de lening weer terugbetaald. Zo wordt de rente ook niet zo hoog. Verder lezen ING Studentenlening

ABN AMRO Studentenlening voor Piloten onder Druk

ABN Amro heeft maatregelen genomen die strenger zijn bij studentenleningen voor piloten. Door de economische crisis komen piloten steeds lastiger aan een baan. De ABN AMRO maakt zich zorgen over de afbetaling van de studentenlening en is daarom strenger bij het verstrekken van een studielening aan piloten.

Rente ABN Amro studentenlening omhoog

De kosten voor een pilotenopleiding zijn erg hoog. Gemiddeld leent een student 150 duizend euro om de opleiding tot piloot te kunnen betalen. Door het gebrek aan banen hebben piloten moeite om de lening terug te betalen. De nieuwe eisen van ABN AMRO zijn opleidingen met baangarantie. Daarnaast wordt de hoogte van deze studentenleningen hoger dan voorheen. Het is nog niet bekend hoeveel Nederlandse studenten in de toekomst afhaken door het gebrek aan financieringsmogelijkheden.

BKR wil studentenleningen registreren

BKR in Tiel wil hoogte lening van Studenten weten

Het BKR in Tiel geeft in het FD aan dat ze graag studentenleningen willen registreren. Omdat jongeren een kwetsbare doelgroep zijn wil de algemeen directeur van het BKR dat ook een studentenlening aangemeld wordt bij het BKR. De reden dat het BKR dit naar buiten brengt zijn de zorgen vanwege het besluit om een sociaal leenstelsel in te voeren. Grofweg is het BKR geïnteresseerd in schulden vanaf 1500 euro om dit mee te nemen bij beoordeling voor hypotheekaanvragen. Tot op heden heeft het BKR niet altijd inzicht in de hoogte van de studieschuld van ex-studenten.

Gevolgen bkr registratie studielening

De gevolgen van een verplichte BKR registratie voor studentenleningen zijn vooral voelbaar voor starters. Op dit moment is het voor starters al heel moeilijk om een hypotheek te krijgen. Op het moment dat de BKR registratie van de studentenlening hieraan toegevoegd wordt staat dit gelijk als andere openstaande leningen. DUO geeft in een reactie aan dat er een belangrijk verschil is tussen een studielening en andere leenvormen. Een studielening heeft een zeer gunstige rente en hoeft pas afgelost te worden op het moment dat genoeg verdient wordt. Daarnaast wordt er gevreesd dat de invoering van het sociale leenstelsel de hypotheekmarkt voor starters op slot gooit.

Systeem studiefinanciering omgevormd naar sociaal leenstelsel

Momenteel zijn de PVDA en de VVD in een vergevorderd stadium met plannen voor het hervormen van de studiefinanciering. Concreet zal het er op neerkomen dat de studiefinanciering vervangen wordt door een sociaal leenstelsel. Dit zeggen bronnen rondom de formatie tegen de NOS.

Leenstelsel ingevoerd per 2014

In 2014 zal het nieuwe leenstelsel voor studenten ingevoerd moeten worden voor alle startende studenten. Netals de huidige studentenlening zal de lening een gunstig (laag) rentetarief krijgen en hoeft niet afgelost te worden tijdens studie / werkloosheid van de student. In tegenstelling tot de plannen rondom de langstudeerboete wordt het nieuwe leenstelsel niet met terugwerkende kracht ingevoerd.

Diverse belangengroepen en politieke partijen hebben hun zorgen uitgesproken over het nieuwe leenstelsel. In plaats van een langstudeerboete krijgen nu alle studenten verplicht een lening aan de broek. Aan de andere kant wordt het wel gezien als een prikkel om de studie snel af te ronden en de schuld niet te ver op te laten lopen.

Reacties tweede kamer op leenstelsel

Vanuit de 2e kamer zijn er reacties binnengekomen van de andere politieke partijen. Zowel CDA, SGP, SP en Christenunie hebben negatief gereageeerd op de plannen voor het sociale leenstelsel. Dit zou namelijk leiden tot een schuld van minimaal dertien duizend euro. Dit zal jongeren afschrikken om aan een studie te beginnen. Jasper van Dijk van de SP zegt hierover: “Je kunt beter spreken van een asociaal schuldenstelsel”.